Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Blashy OÜ; (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.6. Arvelduskonto number;
3.1.7. Maksekaardi detailid;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – nii kaua kui tellimuse täitmiseks vajalik, kuid mitte rohkem kui kolm aastat. Kliendikonto korral, kuni konto on aktiivne.
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – nii kaua kui vajalik, kuid mitte rohkem kui kolm aastat.
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – nii kaua kui vajalik, kuid mitte rohkem kui kolm aastat. Kliendikonto korral nii kaua, kuni konto on aktiivne. Konto kustutatakse, kui seda pole kasutatud kolm aastat.
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – nii kaua kui vajalik ning nii kaua, kuni on kliendi nõusolek.
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, veebipoe platvormi pakkujad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmetöötleja kasutab oma veebipoeks Shopify platvormi, mille privaatsustingimustega on võimalik tutvuda SIIN.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7 aastat.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@blashy.eu.
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.blashy.eu kaudu.

5.3. Kauba saatmiseks kasutab Müüja Omniva, Itella Smartpost ning DPD teenuseid, ning kaup saadetakse Kliendi valitud pakiautomaati.
5.4 Kaup jõuab Kliendi valitud pakiautomaati keskmiselt kahe tööpäeva jooksul, maksimaalselt 10 tööpäeva jooksul.
5.5 Müüja ei vastuta tarneviivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest või kullerfirma tõttu.
6. Taganemisõigus
6.1 Kliendil on võimalik peale kauba kättesaamist taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul teavitades tagastamise soovist Müüjat e-posti aadressil info@blashy.eu
6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.
6.3. Tagastada ei ole võimalik kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügineelistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.
6.4. Tagastatavat kaupa ei tohi 14 päeva jooksul kasutada Kliendi poolt muul eesmärgil, kui on vajalik kauba omadustes ja toimimiseks veendumiseks nagu Kliendil oleks võimalik seda teha tavapäraselt füüsiliselt kaupluses.
6.5. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Kaup peab olema kasutamata ehk kaubal ei tohi esineda kasutusjälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega ja muude kahjustustega tagastatavaid kaupa Müüja ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.
6.4. Kauba tagastamiskulud tasub Klient. Kauba maksumuse Kliendile tagastab Müüja 14 päeva jooksul, alates hetkest, millal Klient edastas Müüjale taganemisavalduse. Kui kaup ei jõua müüjani 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest, tasub Müüja kauba maksumuse Kliendile alates kauba kättesaamise hetkest kahe tööpäeva jooksul.
6.5 Kui kaubal esineb puudusi, on Klient kohustatud võtma ühendust Müüjaga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks kuud. Müüja asendab kauba või juhul, kui see ei ole võimalik, tagastab Kliendile kauba maksumuse vastavalt punktis 6.4 sätestatule. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
6.6 Müüja tasub Kliendi arvelduskontole kauba maksumuse punktide 6.4. ja 6.5 korral ja saatmiskulud punkti 6.5. korral (nii esialgse kui ka tagasisaatmise).
6.7 Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks, juhul kui Kliendi poolt tellitud kauba hind ei olnud korrektne Veebipoe tehniliste- või inimtekkeliste probleemide tõttu. Lepingu lõpetamisest teavitatakse Klienti ning tagastatakse tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba tellimisest ning Kliendi poolt tasutud summa jõudmist Müüja arvelduskontole.
7. Pretentsioonide esitamine
7.1 Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba puuduste eest, mis olid olemas kauba üleandmisel Kliendile ning mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile. Pärast üleandmist tekkinud puuduste eest Müüja ei vastuta.
7.2 Kõik esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust vähemalt 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
7.3 Kui kauba puuduste eest vastutab Müüja, asendab või parandab Müüja puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada või asendada, tasub Müüja kõik kauba müügilepinguga kaasnenud tasud.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1 Isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad www.blashy.ee/privaatsuringimused
9. Vastutus
9.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud vastavalt õigusaktides sätestatule.
9.2 Müüja vastutus on piiratud kauba koos saatmiskulude maksumusega.
9.3 Müüja ei vastuta veebikeskkonda eest, mis ei kuulu www.blashy.eu keskkona alla, sh Maksekeskus AS lingid.

10. Vaidluste lahendamine
10.1 Müüja ja Kliendi vahel tekkinud vaidlusi lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse ning Tarbijavaidluste komisjoni või maakohtusse.
10.2 Võimalus on lahendada kaebusi ka Euroopa Liidu veebipõhise vaidluste lahendamise keskkonnas.